[PC] COLLAPSE [ONE2UP]

– SYSTEM REQUIREMENTS –
 
– VIDEOS –
 
– SCREEN SHOTS –
 
– INFO –
ปี 2013 ยุโรปกลาง (ยูเครน, เคียฟ) เกิดภัยพิบัติที่ทุกคนประหลาดใจ โดยสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น
เกินกว่าที่คนเข้าใจ ใครบางคนเรียกมันว่าการปะทะกันของโลก หรือการแบ่งชั้นของสองมิติ ส่วนหนึ่ง
ที่สำคัญของประเทศยูเครนกลายเป็นโซนของปรากฏการณ์อาถรรพณ์มีจำนวนผู้ถูกสังหารจำนวนมาก
ความผิดปกตินี้ไม่สามารถเข้าดูได้จากดาวเทียมหรือจากหนทางใด..หลังจากสิบปีของความเงียบจาก
ภัยพิบัติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาเรียกว่า " การรุกรานครั้งแรก" ความผิดปกติเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว
ทั่วดินแดนของยุโรปก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่โหดร้าย การปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตที่แปลกคล้ายมนุษย์เป็น
เหตุผลหลักที่จะประกาศเขตกักกัน ผู้ที่ไม่สามารถอพยพออกจากเขตกักกันต้องถูกตัดออกจากโลกไป
ด้วย, ปีผ่านไป คนที่เหลืออยู่ในโซนนี้ เริ่มที่จะพบจุดตั้งถิ่นฐานเล็กๆและมีศูนย์กลางของโซนรียกว่า
"หลุม" และก็เกิดผู้ที่มีความแข็งแรงและความกล้าหาญพอที่จะนำคนอื่นๆ
 
– DOWLOAD –
PART.01 – PART.02 – PART.03 – PART.04 – PART.05 – PART.06
 
– PASSWORD –
www.gameoverth.com
Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments