– SYSTEM REQUIREMENTS –

ขั้นต่ำ:
ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1/8.1/10 64bit
หน่วยประมวลผล: Intel Core i3-2100 3.1GHz
หน่วยความจำ: แรม 6 GB
กราฟิก: GeForce GTX 560 Ti
DirectX: เวอร์ชัน 11
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20 GB

แนะนำ:
ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1/8.1/10 64bit
หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-6500 3.2GHz
หน่วยความจำ: แรม 8 GB
กราฟิก: GeForce GTX 750 Ti
DirectX: เวอร์ชัน 11
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20 GB

– SCREEN SHOTS –

– DOWLOAD –

– VIP DOWLOAD –

– HOW TO –