– SYSTEM REQUIREMENTS –

ขั้นต่ำ:
ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 64-bit
หน่วยประมวลผล: Dual core CPU 2.4 GHz
หน่วยความจำ: แรม 4 GB
กราฟิก: GeForce GTS 450-class (Intel HD 4000)
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 100 MB

แนะนำ:
ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8.1/10 64-bit
หน่วยประมวลผล: Quad core CPU 3.0 GHz
หน่วยความจำ: แรม 6 GB
กราฟิก: GeForce GTX 760-class (2 GB)
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 100 MB

– SCREEN SHOTS –

– DOWLOAD –

– VIP DOWLOAD –

– HOW TO –

– PASSWORD –

www.gameoverth.com